OP ZOEK
NAAR
INFORMATIE?
__

NIET GEVONDEN WAT JE ZOCHT?
DAN VIND JE HET ANTWOORD MISSCHIEN HIERONDER.
__

WAAROM EEN ARCHITECT?

De Architect opereert in België binnen een strikt wettelijke context. Met de wet van 20 februari 1939 werd de titel van architect beschermd. Omdat bouwen invloed heeft op het algemeen belang, en om de opdrachtgevers te beschermen, werd het aanstellen van een architect verplicht. De architect moet verplicht zijn beroepsaansprakelijkheid verzekeren.
Om de consument nog meer te beschermen werd de verplichte aansprakelijkheidsverzekering verder uitgebreid naar alle bouwactoren. (voor woningbouw) Tot zover "waarom een architect moet".

Maar werken met een architect kan zoveel meer zijn dan enkel een verplicht nummertje. Als volbloed ontwerper zoekt Transform Architectuur naar meerwaarde voor de klant door intensief na te denken over slimme, toekomstgerichte ontwerpoplossingen.

+ We bieden out-of-the-box ideeën en verrassende inzichten;
+ We zetten onze ervaring in om het project op het juiste spoor te houden;
+ We focussen op details zonder het overzicht te verliezen;
+ We bewaken het concept in een complex bouwproces met veel spelers;
+ We adviseren over duurzaam en toekomstgericht (ver)bouwen;
+ We zijn vertrouwenspersoon en bemiddelaar tussen de verschillende actoren in het bouwproces;

Als bovenstaand lijstje u nog niet heeft overtuigd nodigen we je graag uit om eens langs te komen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ons enthousiasme werkt aanstekelijk en we leggen je haarfijn uit hoe we jouw project naar een hoger niveau kunnen tillen.


WAT DOET EEN ARCHITECT?

In een notendop valt het takenpakket van een architect als volgt samen te vatten: ontwerp - omgevingsvergunning - controle op de uitvoering. Deze taken zijn wettelijk verplicht. We noemen dit "de architectenopdracht".
Oorspronkelijk was de architectenopdracht steeds een volledige opdracht. Naast de werken ruwbouw water-en winddicht was ook de volledige afwerking inbegrepen. In een arrest van 19 mei 2016 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de tussenkomst van de architect niet verplicht is voor alle werken die noodzakelijk zijn voor het gebruik van het gebouw overeenkomstig de bestemming die volgens de stedenbouwkundige vergunning aan het gebouw zal worden gegeven. Impliciet betekent dit dat de architectenopdracht kan beperkt worden tot de gesloten ruwbouw op voorwaarde dat er geen andere vergunninsgplichtige werken zijn of werken die een constructieve oplossingen vereisen.
Hoewel we niet weigerachtig staan tegenover deze aanpak spreekt het voor zich dat onze voorkeur uit gaat naar een totaalopdracht. Door architectuur, interieur en landschap in één geheel te ontwerpen en te realiseren kunnen we een kwalitatief en hoogstaand eindresultaat garanderen. Samenwerken? Bekijk onze referenties en overtuig jezelf.


WAT IS DE RENOVATIEPLICHT?

De renovatieplicht voor niet-residentiële gebouwen geldt voor panden die men vanaf 1 januari 2022 verwerft. Binnen de 5 jaar na het verwerven van de niet-residentiële gebouweenheid moet deze voldoen aan het minimum maatregelenpakket. Bijkomend zal er een energielabel C aanwezig moeten zijn.(kleine niet-residentiële gebouwen)
Voor residentiële gebouwen wordt de nieuwe regeling pas vanaf 1 januari 2023 van kracht. Binnen de 5 jaar na de aankoop zullen woningen met een ongunstig energielabel verplicht worden om te renoveren tot minimum een EPC label D. Om gezinnen te ondersteunen bij deze renovaties voorziet de Vlaamse Regering een renteloos renovatiekrediet en kan men gebruik maken van de EPC-labelpremie.
Meer weten over premies? Check zeker deze handige site.


WAT IS DE VERWARMING VAN DE TOEKOMST?

De toekomst is koolstofneutraal. Technische installaties in gebouwen zullen in de nabije toekomst dus niet langer gebruik maken van fossiele brandstoffen. Een eerste ingreep in die richting is het uitfaseren van stookolie. Vanaf januari 2022 mogen er geen nieuwe stookolieketels meer geplaatst worden. Ook bestaande stookolieketels mogen niet meer vervangen worden als er aardgas in de straat aanwezig is. Op termijn zal ook aardgas aan de beurt zijn.
Gelukkig zijn er alternatieven. De warmtebron van de toekomst is de warmtepomp. Met elektriciteit als energiebron beschikken we over een schone technologie die volledig fossiel-vrij is mits de gebruikte elektriciteit groene stroom is. Het streefdoel om energieneutrale gebouwen te kunnen realiseren is hiermee binnen handbereik.
Belangrijke kanttekening: warmtepompen werken optimaal bij lage stookregimes. Investeren in een laag-temperatuursysteem zoals vloerverwarming is dus zeker een goede keuze. Bij een latere vervanging van de bestaande stookolie- of aardgasketel kan er dan eenvoudiger worden overgeschakeld naar een warmtepomp.


WAT IS DE BETONSTOP?

De betonstop, of liever de bouwshift, is er gekomen omdat Vlaanderen in een razend tempo volgebouwd en verhard wordt. Betekent dit nu dat er niet meer kan gebouwd worden? Absoluut niet. Maar er zal wel anders, en vooral op andere plaatsen moeten gebouwd worden. De wijze van bouwen, en dan voornamelijk de gespreide bebouwing (denken we aan de vele lintbebouwing), heeft een te grote maatschappelijke, economische en ecologische kost. Efficiënte voorzieningen worden onbetaalbaar, we staan met zijn allen in de file en we versnipperen het landschap en de natuur.
Hoe gaan we dan wel bouwen in de toekomst? We zullen hard moeten inzetten op verdichting en het verhogen van het ruimtelijk rendement. Hier liggen kansen voor projectontwikkelaars en ontwerpers. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of kortweg BRV, hanteert de begrippen bouwshift en ruimtelijk rendement als nieuwe kaders waarbinnen over ruimtegebruik wordt nagedacht. Hierbij worden 10 kernkwaliteiten naar voor geschoven:

1. Gedeeld en meervoudig gebruik
2. Robuustheid en aanpasbaarheid
3. Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving
4. Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap
5. Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit
6. Klimaatbestendigheid
7. Energetische aspecten
8. Gezondheid
9. Inclusief samenleven
10. Economische vitaliteit

Transform Archtitectuur gaat steeds op zoek naar slimme ruimtelijke oplossingen. Het verhogen van het ruimtelijk rendement vormt hierbij een belangrijkse leidraad. In ons project 'uitvaartcentrum' zijn deze principes verwerkt. Het gemengde project met wonen en werken, en de stedelijke inplanting op een moeilijk perceel, werd ontworpen volgens de 10 kernkwaliteiten van het BRV.